Soziale Sicherheit

امنیت اجتماعی

اینکه نظام بیمه¬های اجتماعی در سوئیس چه رقم برقرار شده است، بیمهٔ دوره پیری – و بازماندگان (آ- ها- فاو) چه رقم عمل می¬کند، چه رقم می¬توانید برای دوران پس از تقاعد، پول پس‌انداز کنید و چه کسی کمک هزینهٔ فامیل می¬گیرد – پاسخ به اینها و دیگر پرسش¬ها را در گزینهٔ «امنیت اجتماعی» کسب خواهید کرد.