بیمهٔ صحت

چه کسی و چه چیزی در یک بیمهٔ صحت، بیمه است؟

چه کسی و چه چیزی در یک بیمهٔ صحت، بیمه است؟

هر فردی که در سوئیس ساکن باشد، باید اجباراْ در یک بیمهٔ صحت، بیمه شود. شما با داشتن بیمهٔ صحت، در برابر هزینه¬های بیماری، در برابر هزینه¬های مادر شدن و یا در صورت بروز حوادث، بیمه هستید. یعنی، شما فقط باید بخش اندکی از هزینه¬های ملاقا ت با پزشک، اقامت در شفاخانه و یا هزینهٔ داروهای مشخصی را بپردازید. باقی را بیمهٔ صحت می¬¬پردازد.

 

همچنین به اصطلاح بیمهٔ پایه اجباری است. همهٔ شرکت¬های بیمه، باید هر فرد را صرف نظر از سن و وضعیت سلامتی، در بیمهٔ پایه بپذیرد. بیمه شدگان، می¬توانند آزادانه بیمهٔ خود را انتخاب کنند. همه در بیمهٔ پایه برای خدمات یکسان، بیمه هستند. مثلا این امور، جزو این خدمات هستند: معاینه در مطب پزشک و در شفاخانه، پرداخت هزینهٔ داروهایی که نسخهٔ آنرا پزشک صادر کرده است و بررسی¬های آزمایشگاهی در دوران بارداری، واکسن زدن، آزمایش¬های مربوط به سلامتی برای کودکان و همچنین نقل و انتقال بیماران در وضعیت¬های اضطراری. معاینه¬های معمولی مربوط به دندان از سوی بیمهٔ پایه، بیمه نیستند.

 

شما می¬توانید داوطلبانه قرارداد یک بیمهٔ تکمیلی را ببندید، اما باید حق بیمهٔ بیشتری بپردازید. از این طریق، شما هزینهٔ خدمات مکمل را مانند مثلاٌ معاینهٔ دندان و یا برخورداری از رفاه و آسایسِ یک اتاق دوبستر و یا یک بستر در شفاخانه را پرداخت می¬کنید. از طریق بیمهٔ پایه، بدون بیمهٔ تکمیلی (= بیمهٔ عمومی)، هزینه¬ها در بخش عمومی برای یک اتاق چهار بستر، تقبل می¬شوند.

 

بیمهٔ حوادث، بخشی از بیمهٔ صحت است. شاغلان از طریق کارفرما در برابر حوادث بیمه هستند. اگر شما شاغل هستید، می¬توانید از بیمهٔ صحت تقاضا کنید که بیمهٔ حوادث را از بیمهٔ صحت خارج کند. از این راه، حق بیمهٔ شما کاهش پیدا می¬کند.