بیمهٔ بیکاری

بیمهٔ بیکاری

بیمهٔ بیکاری (آ-اِل - فاو) چگونه سازمان یافته است؟

هر کسی که در سوئیس وظیفه آزاد ندارد، یعنی کسی که دستمزد دریافت می¬کند، در برابر بیکاری بیمه است. سهمیه بیمهٔ بیکاری، مستقیماْ از دستمزد برداشت می¬شود که در فیش حقوقی قابل رؤیت است. بیمهٔ بیکاری به افراد بیمه شده، در صورت بیکاری، کار کوتاه، تعطیلی کار به خاطر آب و هوای بد و نیز به هنگام ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد، حقوق بیکاری می¬پردازد. در قاعده، ۷۰ درصد دستمزد به بیمه شدگانی که بیمهٔ پیری و بازماندگان دارند، به عنوان حقوق بیکاری پرداخت می¬شود. ۸۰ درصد دستمزد به بیمه شدگانی که بیمهٔ پیری و بازماندگان دارند، در صورتی که فرد مذکور فرزند داشته باشد و کمتر از ۴۰۰۰ فرانک حقوق بگیرد و یا علیل و از کار افتاده باشد، پرداخت می¬شود. کسانی که کار مستقل دارند، نمی¬توانند در بیمهٔ بیکاری، بیمه شوند.

برای دریافت حقوق بیکاری، باید نخست خود را به یکی از مراکز منطقه¬ای کاریابی (اِر- آ- فاو) معرفی کرد. این کار را حتی باید هنگامی که می¬فهمید که مثلاٌ از کار اخراج می¬شوید، یعنی پیش از اینکه بیکار شوید، انجام بدهید. چنانچه شما در هیچ صندوق بیکاری ثبت نشده¬اید، این کار را می¬توانید آنجا سر و سامان دهید.

پیوندهای اینترنتی