بیمهٔ تقاعد خصوصی

بیمهٔ تقاعد خصوصی

من چه امکاناتی در بیمه¬های تقاعد خصوصی (سومین ستون و پایه) دارم؟

در کنار بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان و در کنار دومین ستون و پایه، بیمه تقاعد خصوصی نیز به عنوان سومین ستون وجود دارد. در سومین پایه (دقیقتر: در ستون و پایهٔ ۳ آ) می¬توان برای زندگی پس از تقاعد، داوطلبانه پول پس¬انداز کرد. دولت از این نوع پس¬انداز، از طریق معافیت¬های مالیاتی، حمایت می¬کند، اگر چه محدود.

 

کارمندانی که سهمیه¬ای در تقاعد دوران پیری آ- ها- فاو و در صندوق تقاعد می-پردازند، افزون بر اینها، می¬توانند حدود ۷۰۰۰ فرانک در سال (هر ساله، مقدار جدید تعیین می¬شود) به سومین پایه، یعنی به بیمهٔ تقاعد خصوصی بپردازند و این مقدار پول را از مالیات کم کنند. کارکنان مستقل، می¬توانند ۲۰ درصد درآمد سالیانه¬شان را به ستون سوم بپردازند و این مقدار را از مالیات کم کنند. (اینجا هم یک مرز حداکثری وجود دارد.) از همینرو، سومین پایه و ستون، مهمترین شکل تأمین دوران پیری است برای کارکنان مستقل.