بیمهٔ زنان و زایمان

بیمهٔ زنان و زایمان

بیمهٔ زنان و زایمان چیست؟

در سوئیس یک بیمهٔ زنان و زایمان که از نظر قانونی، مقرر شده است، وجود دارد: یعنی، مادران شاغل، پس از زایمان در طول ۱۴ هفته مرخصی می¬گیرند و ۸۰ درصد میانگین دستمزدشان را نیز، دریافت می¬کنند (به این کار، کمک هزینهٔ زایمان و یا مرخصی زایمان نیز می¬گویند). در سوئیس یک مرخصی قانونی برای پدر وجود ندارد. بعضی از کارفرمایان، پس از تولد به پدران چند هفته مرخصی پرداخت شده می¬دهند.