بیمهٔ صحت

صورت حساب¬ها

صورت حساب¬ها

در نظام بیمهٔ صحت سوئیس دو نوع پراخت هزینه¬ها- و یا أصول بازپرداخت وجود دارند. هزینه¬های آنکس که خدماتی عرضه داشته است، به طور نمونه پزشک و یا فیزیوتراپ، می¬توانند به دو صورت تسویه حساب شوند:

 

۱. از طریق فرد بیمه شده، که هزینه¬های به وجود آمده را باز از شرکت بیمه کنندهٔ مربوطه دریافت می¬دارد ( سیستم Tiers garant).

 

۲. از طریق فرد بیمه شده، اگر که با عرضه کنندهٔ خدمات، توافق کرده باشند که خدمات وی مستقیماْ پرداخت شود (نظام Tiers payant)

 

چنانچه شما با بیمهٔ صحت خود توافق دیگری نکرده¬اید، نظام Tiers garantمورد استفاده قرار خواهد گرفت. به این معنا که شما پس از هر دیدار از پزشک، صورت حساب را دریافت می¬کنید. این صورت حساب را باید خود بپردازید. با صورت حساب، همچنین یک کپی از صورت حساب دریافت می¬کنید (= مدرک تقاضای بازپرداخت و یا کپی صورت حساب). این کپی را به بیمهٔ صحت ارسال می¬کنید. آنگاه شما، چنانچه مبلغ هزینه شده، بیشتر از حق امتیاز باشد – ۹۰ درصد آنرا به حساب بانک و یا به شماره حساب بانکی که ارائه داده¬اید، واریز می¬کنند و شما آنرا دریافت می¬کنید.

 

راهنمایی: برای اینکه از تنگناهای مالی جلوگیری کنید، صورت حساب را سریع برای بیمهٔ صحت بفرستید. اغلب زودتر از آنکه مهلتِ پرداخت صورت حساب صحت به پایان رسیده باشد، شما پول را از بیمهٔ صحت دریافت می¬کنید.

 

صورت حساب شفاخانه یا به خانه¬تان و یا به بیمهٔ صحت فرستاده می¬شود. اغلب، صورت حساب مستقیماْ از سوی بیمهٔ صحت پرداخت می¬شود. بیمهٔ صحت و یا شفاخانه، برای همهٔ هزینه¬های پیش آمده که بیمه باید متقبل شود (مشارکت در تقسیم هزینه¬ها، سهمیهٔ وعده غذاهای ارسالی)، برای شما جداگانه، صورت حساب ارسال خواهد داشت.