بیمهٔ صحت

قیمت بیمهٔ صحت، چه مقدار است؟

قیمت بیمهٔ صحت، چه مقدار است؟

افراد بیمه شده باید برای حمایت بیمهٔ صحت، هر ماه مبلغی بپردازند: مقدار حق بیمه، می¬تواند هر سال تغییر کند. بیمهٔ صحت در پاییز به صورت کتبی، حق بیمهٔ تازه را به اطلاع بیمه شدگان می¬رساند (در این صورت، شما می¬توانید بیمه را عوض کنید- اما به مهلت لغو بیمه در قراردادتان توجه کنید!). بیمه شدگان، با حق بیمهٔ تازه، کارت عضویت در بیمه و شماره بیمه را دریافت می¬کنند. شما باید همیشه کارت بیمه را همراه داشته باشید: شما باید این کارت را در داروخانه، به دکتر و یا در شفاخانه نشان بدهید. حق بیمهٔ بیمه¬های صحت بنا به بیمه¬های صحت مختلف و بنا به محل سکونت، مختلف است. در بیمهٔ پایه، در همهٔ بیمه¬های صحت، خدمات مشابه تضمین شده است.

 

حق بیمه¬ها، همچنین بنا بر نوع و مدل انتخاب شدهٔ بیمه و تقسیم هزینهٔ انتخاب شده (حق امتیاز فرنچایس) متفاوت هستند.

 

شما می¬توانید نوع و مدل بیمهٔ خود را، خود انتخاب کنید: به طور نمونه، شما حق بیمهٔ کمتری می¬پردازید، اگر که از انتخاب آزاد پزشک چشم بپوشید. یعنی، شما باید همیشه نخست به یک دکتر مشخص خانوادگی و یا به یک سازمان بهداری HMO (مجتمع صحت) رجوع کنید.

معلومات دقیق¬تر را از بیمهٔ صحت خود کسب کنید. یک مقایسه، ارزشمند است.