نظام بیمهٔ اجتماعی

نظام بیمهٔ اجتماعی

نظام بیمهٔ اجتماعی

در سوئیس، نظام پیشرفته¬ای از بیمه¬های اجتماعی وجود دارند. این بیمه¬های اجتماعی باید از بیمه شدگان برای یک زندگی مناسب در دوران پیری، به هنگام نقض عضو و همچنین به هنگام حوادث، حمایت کنند. افزون براین، آنها یک تضمین مالی نیز برای وابستگان، چنانچه فرد بیمه شده فوت کند، ارائه می¬دهند. بیمه¬های دیگر، خطرهایی مانند هزینه¬های حوادث و دوران بیماری، بیکاری و نیز، مادری و کمک هزینهٔ مربوط به فامیل را پوشش می¬دهند. خدمات هر حوزه¬ای از بیمه، در وحلهٔ اول از سهمیهٔ درآمد کار تأمین می¬شود. یعنی، مبلغ سهمیه مستقیماْ از حقوق کارمندان برداشت می-شود. و کارگران و کارفرمایان، شاغلان کارهای آزاد و کسانی که کار نمی¬کنند، سهم مالی خود را پرداخت می¬کنند. بیمهٔ صحت در سوئیس اجباری است و از طریق دریافت سهمیهٔ (حق بیمهٔ) هر فرد بیمه شده، تأمین مالی می¬شود. از آنجا که مقدار این سهمیه¬ها وابسته به درآمد نیست، ولایت به افرادی که درآمد ناچیزی دارند، کمک مالی (= ارزان کردن فردی حق بیمه) می¬کند.

در کنار این، فدرال و ولایت¬ها در حد و اندازه¬های مختلف در تأمین مالی بیمه¬های اجتماعی (به استثنای بیمهٔ حوادث و تأمین تقاعد وظیفهی) شرکت می¬کنند.

 

نظام بیمه¬های اجتماعی برای دوران پیری، مهمترین بیمهٔ اجتماعی در سوئیس است که بر اصل – سه – ستون بنا گردیده است:

  • بیمهٔ دوران سالخوردگی و بازماندگان (آ-ها- فاو)
  • حقوق تقاعد وظیفهی (صندوق تقاعد)
  • تقاعد دواطلبانه دوران پیری (ستون و پایهٔ سوم)