أمور مالی

امور مالی

اینکه شما چه رقم می¬توانید یک حساب بانکی- پستی باز کنید، چه امکان¬هایی برای پرداختِ قبضهایتان وجود دارند، چه رقم می¬توانید یک بودجهٔ فامیل را برقرار کنید، نظام مالیاتی سوئیس چه رقم عمل می-کند و مالیات از منبع درآمد، چیست – پاسخِ اینها و دیگر پرسش¬ها را در گزینهٔ «أمور مالی» پیدا خواهید کرد.