بودجهٔ فامیل

بودجهٔ فامیل

چگونه می¬توانم بودجهٔ فامیل را تنظیم کنم؟

تنظیم بودجهٔ خانواده، اگر چه با کمی تلاش همراه است، اما در اساس، کاری بسیار ساده است. در اصل، مسئله بر سر این است که دخل و خرج را در برابر هم بگذاریم و آن‌ها را با یکدیگر هماهنگ و همأوا کنیم.

 

نخست فهرستی از همهٔ مخارجی که در طول سال به وجود می¬آیند، تهیه کنید. آن مخارجی را که هر ماه پیش نمی¬آیند به مبلغ ماهانه تبدیل کنید. در اینترنت الگوهای بودجه را می¬توانید پیدا کنید که در آن‌ها مهمترین موارد قید شده¬اند و شما باید فقط آنرا تکمیل کنید. سپس، درآمدها را حساب کنید.

 

اکنون، در نهایت به نتیجه نگاه کنید: اگر که بودجه در تعادل است و حتی تفاوت مثبتی وجود دارد، همه چیز خوب و به سامان است. شما هر ماه می¬توانید پول پس انداز کنید و ذخیره¬ای داشته باشید.

 

اگر که در اولین حساب دخل و خرج بودجه، یک تعادل منفی به وجود آمد، دوباره فهرست دخل و خرج را بررسی کنید و از مخارج بکاهید. اگر مبلغ خرد باشد، سریع قابل حل است. اگر تعادل دخل و خرج کلانتر است، اقدامات بعدی مانند تغییر خانه و یا فروش موتر، می-تواند ضروری باشد. اغلب در کوتاه مدت این کار، عملی نیست. توصیه می¬شود که چندین بار در سال، بودجهٔ فامیل را بررسی کنید و آنجا که ضروری است، تناسب را برقرار کنید. اگر کسی بخواهد، می¬تواند از سوی یک مرکز تخصصی، مورد مشاوره قرار بگیرد. در اینترنت، الگوهای بودجه و حسابگر آنلاین وجود دارند.