شماره حساب بانکی- پستی

شماره حساب بانکی- پستی

چکونه ¬توانم یک حساب بانکی- و یا پستی باز کنم؟

کسی که بخواهد از خدمات یک بانک و یا أمور مالی پست، استفاده کند، به یک حساب بانکی احتیاج دارد. چندین نوع حساب با کاربردهای مختلف، نرخ بهره و هزینه¬های مختلف وجود دارند. در صورتی که صورت حساب کمتری بخواهید و یا برای امور بانکی خود به صورت آنلاین عمل کنید، هزینه¬های بانکی نیز می¬توانند کاهش یابند.

 

برای اینکه حساب بانکی باز کنید، به بانکی که انتخاب کرده¬اید، و یا به پست بروید و بگذارید که نخست دربارهٔ امکانات آن‌ها مورد مشاوره قرار بگیرید. چنانچه تصمیم گرفتید که حساب بانکی باز کنید، باید تذکره داشته باشید. از همینرو، پاسپورت و یا تذکره اقامت را همراه داشته باشید – و در صورت نیاز، یک مترجم که به شما کمک کند.