ትራንስፖርት

Verkehr

ብናይ ደገ ናይ መኪና መዘወሪ ፍቓድ ኣብ ሰዊዝ ንክንደይ ግዜ ክትዝውር ከምትኽእል፡ ናይ ስዊዝ መዘወሪ ፍቓድ ከመይ ከምትሕዝ፡ ናይ ሓደ መዓልቲ ቐሊል ክፍሊት ካርዲ ካበይ ከምእትረክብ፡ ብብሽክሌታ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ክተስተዉዕሎ ዘለካ ነጥቢ ንምፍላጥ ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ ይወከሱ፡፡