ስርዓት ማሕበራዊ ኢንሹራንስ

ስርዓት ማሕበራዊ ኢንሹራንስ

ስርዓት ማሕበራዊ ኢንሹራንስ

ስዊዘርላንድ ብጣዓሚ ኣዝዩ-ዝማዕበለ ሜላ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ኣለዋ። ናይዚ ዓላማ ውሕስና ኢንሹራንስ ዘለዎ ሰብ ኣብ እዋን መነባብሮ ናይ እርጋን ናይ ሕማም ወይድማ ሓደጋ ክጓነፍ ከሎ ውሕስና ንዘለዎ ሰብ ውሑስነት ናይ ምሃብ ዕላማ ኣለዎ። ምናልባት ውሕስና ኢንሹራንስ ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ሞይቱ ኣብኡ ጽግዕተኛ ዝኮኑ ሰባት ናይ ፋይናንስ ድሕንነት ይረኽቡ። ካልኦት ናይ ኢንሹራንስ ሽፋን ሓደጋ ንኣብነት ዋጋታት ሕማምን ሓደጋ ስራሕ ምስኣን ሕርሲን ናይ ቤተሰብ ኣቶት ተወሳኪ።

 

ኣብ ዙሪያ ክፍሊት ውልቀ ሰባት ኢንሹራንስ ብቀዲምነት ፋይናንስ ዝከውን እዩ። እዚ ማለት እቲ ካብ ዝኽፈሎ ዝቕነስ እዩ። መሰሪሓታት ናይ በዓሎም ስራሕ ዘለዎም ሰባት ከምኡወን ስራሕ ኣልቦ ፋይናንሳዊ ኣስተዋጸኦ ይከፈሉ። ኣብ ስዊዘርላንድ ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ ኣገዳዲ እዩ ከምኡውን ፋይናንስ ዝግበሮ ብቲ ውልቀ ሰብ ኢንሹራንስደ ዝግባሮ ብቲ ውልቀ ሰብ ኢንሹራንስ ኣስተዋጸኣታት ምስ ብርኺ እቶት ዘይዛመድ ክሳብ ዝኮኑ ካንቶን ትሑት እቶት (ፕሪመም ውልቀ ሰባት ቅናሲ)።

 

ንዝኮነ ሰባት ውሕስና ሓገዝ ኣስተዋጸኦ ይህብ። ካብዚ ብተወሳኪ መንግስቲት ካንቶን ናይ ብርኺታት ኣፈላላይ ኣብ ቀረብ ፋይናንስ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ (ብዘይካ ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስን ጡረታ ስራሕ) ዝዋፈረሉዩ።

 

ሜላ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ኣብ ስዊዘርላድ ንዓባይቲ ኣረጋውያን እቲ ብጣዓሚ ጠቃሚ ከምኡወን ኣብ ስላስተ ዓምዲ መምርሒ መሰረት ዝገብረዩ:-

 

  • ዓበይቲ ኣረጋዊያን ዓዲን ኢንሹራንስ ብሕይወት ተረፋቲ (Alters- und Hinterlassenenversicherung) (AHV)
  • ጡረታ ስራሕተኛ (ፋንድ ጡረታ)
  • ብናይ ባዓሎም ፈቃድ ጡረታ ዝወደኡ ጡረተኛ (3ይ ዓምዲ)