ጎንጺ

ጎንጺ

ኣብ መንጎ ርክብ ፍቅሪ ንጎንጺታትን ጸገማትን

መፋቀሪ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክህልው ይክእሉ እዮም። እዚ ዝከውን ንኣብነት ናይ ሓዳር ኣጋር ድልየት ዘይማላእ (ሓሳብ) ወይድማ ንነገራት ዝወሃብ ዋጋ ከተስማምዓ እንትቀር እዩ። ኣብቲ እዋን ጎንጺ ዝተፈጠረሉ እቶም ጽምዲ ኣጋራት ጸገም መፍትሒ ምሃብ ክሕግዙ ዝክእሉ ፍሉም ግልጋሎት ምክሪ ወሃብቲ ማዕከላት ኣለው።

ጎንጺ ስድራ

ወለዲ ደቆም መብዛሕትኡ እዋናት ዝጨቃጨቁ እንተኮይኖም ወይድማ ኣባላት ስድራ ኣብ ሕይወቶም ጸገም ክጓነፉ ከለዉ ኣጸጋሚን ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ዘጨንቅ ኣጸጋሚ ኩነታት ክፍጠር ይክእል እዩ። ከምዚ ዝበለ ዓይነት ኣብ ዝፍጠርሉ እዋናት ወለዲ ደቆም ግልጋሎት መምከር ዝህቡ ተቋማት ብምርካብ ሓገዝ ክረክቡ ይክእሉ እዮም። ናይ ወለዲ ኣጸጋሚ እዋን መስመር ወለዲ ደቆም ምዕባይ ምስ ናይ ደቆም ዕብየት ዝተተሓሓዘ ወይድማ ወለዲ ወይም ካልኦት ኣካላት ኣብ ደቁ ጥቅዓት ዘብጽሑ ናይ 24 ሰዓታት ናይ ምክሪ ሓገዝ ግልጋሎት ይህብ። ነፃ ምክሪ ንምርካብ 0848 35 45 55 ይደውሉ።