Zvicra

Fetë

Cilat fe ekzistojnë në Zvicër?

Besimi krishter është feja e përhapur më gjerë në vend, kryesisht e përfaqësuar nëpërmjet kishës romake-katolike dhe protestante. Në kantone të veçanta dominon përkatësisht një nga të dyja fetë. Në vitin 2017 ishin rreth 36 përqind e popullsisë katolikë dhe rreth 24 përqind protestantë. Por ka edhe drejtime të tjera besimi në Zvicër: 5.4 përqind e popullsisë banuese janë myslimanë, 5.9 përqind ortodoksë dhe krishterë të tjerë si dhe një përqind hinduistë, budistë dhe hebrenj.

 

Në vitet e fundit kanë dalë megjithatë shumë njerëz nga kisha. Në përputhje është rritur ndjeshëm numri i të pafeve. Në vitin 2017 pjesa e njerëzve pa fe qëndronte në 26 përqind. (Burimi: Enti Federal për Statistikat, gjendja në vitin 2017).

 

E drejta e lirisë së besimit

Në Zvicër kisha dhe shteti janë të ndarë. E drejta e lirisë së besimit, ndërgjegjes dhe kulturës është e sanksionuar fort në kushtetutën federale. Çdo njeri ka pra të drejtën, të vendosë lirisht, nëse ai dëshiron të jetë besimtar dhe cilën fe do ai të praktikojë ose jo.

 

Secili lejohet po ashtu të ndryshojë besimin ose fenë e tij dhe të shprehë lirë bindjet e tij. Kjo vlen për individë njëlloj si për komunitete besimtare. Secili ka të drejtën, të shfaqë besimin e tij vetë ose në një grup nëpërmjet veprimesh kulti, praktikash fetare ose ritualesh.