Shkolla e mesme

Shkolla e mesme

Çfarë është një shkollë e mesme?

Nëntë vitet e para të shkollës janë për të gjithë fëmijët në Zvicër të detyrueshme. Shkollat më të larta pas kohës së detyrueshme të shkollës quhen shkolla të mesme - të quajtura edhe gjimnazi, shkolla e kantoni, "gjimni" ose "kanti". Vizita e tyre është vullnetare. Për të mundur të vizitohet një shkollë e mesme, kushti paraprak janë nota të mira të shkollës. Shkolla e mesme përfundohet me një maturë. Kjo është e nevojshme për të kryer më vonë një formim profesional akademik ndoshta në një universitet. Ka po ashtu shkolla të mesme, të cilat çojnë në një maturë specifike ose profesionale.