Kontratë pune

Kontratë pune

Çfarë përcaktohet në kontratën e punës?

Kontrata e punës cakton të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Punëmarrësi detyrohet të kryejë punën për të cilën është rënë dakord dhe punëdhënësi ka detyrimin, të paguajë rrogën dhe pagesat shoqërore dhe të japë pushime. Në kontratën e punës janë të përmbajtura të paktën emrat e të dy palëve (punëdhënësit dhe punëmarrëses ose punëmarrësit), data e fillimit të kontratës, puna që duhet të kryhet dhe shuma e rrogës që duhet të paguhet. Çfarë nuk është përmbajtur nëpërmjet të dy palëve në kontratë, e caktojnë shpesh ligje ose rregullore, veçanërisht, e drejta zvicerane e obligacioneve dhe kontratat e kolektive të punës