Shqiptar

Përgjegjësia për përmbajtjen

Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden
Fachstelle Integration
Grabenstrasse 1
7001 Chur
www.integration.gr.ch

 

Fotografitë

conTAKT-net.ch / Felix Abraham, Alephnull, Peter Atkins, Tom Bayer, Jen Ked Co, Contrastwerkstatt, Chepko Danil, Dron, Klaus Eppele, evok20, fotoARts, fotodesign-jegg.de, Fotofreaks, Till Gmür, Grafikbar, Duris Guillaume, Susanne Güttler, Herbie, Nikola Hristovski, Karin Hildebrand Lau, Eva Kahlmann, Robert Kneschke, Stefan Körber, micromonkey, Monkey Business Images, M&SFotodesign, Olly, Paylessimages, pbs.ch, Denis Pepin, Jean Pierre, Rido, Rob, Gina Sanders, Schweizerische Post Christian Schwier, Adrin Shamsudin, Svennie, Victoria P., Richard Villalon Roger Wehrli, Woodapple, Moritz Wussow, Lis F. Young
ETH Zürich
Fachstelle Integration Graubünden
Gemeinde Pontresina / C. Leder
Graubünden Ferien / Andrea Badrutt
KEYSTONE / Gaëtan Bally
Morguefile / jcmunt

Parlamentsdienste 3003 Bern
Sedrun Disentis Tourismus / M.Nutt
Shutterstock.com / A and N photography, AVN Photo Lab, connel, Iakov Filimonov, Antonio Guillem, Rob Hainer, Ralf Kleemann, Markus Mainka, Monkey Business Images, MorganStudio, Richard Peterson, Syda Productions, Inara Prusakova, Alexander Raths, Sangoiri, Patrick Thomas

 

 

Udhëzime ligjore

 

Të përgjithshme

Kantoni Graubünden vendos në dispozicion përmbajtjen e faqes së internetit www.hallo.gr.ch si shërbim informacioni falas. Përmbajtjet i shërbejnë informacioneve të përgjithshme dhe nuk ngrehin asnjë pretendim për drejtësinë dhe tërësinë.

 

Përjashtim përgjegjësie

Kantoni Graubünden iu vë rëndësi me shumë kujdes drejtësisë së informacioneve të botuara. Megjithatë, në lidhje me drejtësinë, saktësinë, aktualitetin, besueshmërinë dhe tërësinë e këtyre informacioneve të botuara, nuk mund të merret përsipër asnjë garanci. Pretendime përgjegjësie ndaj autoritetit të kantonit për dëme të llojit material ose jo material, të cilat u krijuan për shkak të aksesit ose përdorimit respektivisht të mospërdorimit të informacioneve të botuara, nëpërmjet keqtrajtimit të lidhjes ose nëpërmjet çrregullimeve teknike, përjashtohen. Nga përgjegjësia përjashtohet po ashtu garancia për disponueshmërinë e përhershme të ofertës online.
Kantoni Graubünden rezervon shprehimisht të drejtën, të ndryshojë, të fshijë në çdo kohë, pa njoftim, komplet ose pjesërisht ose të mos botojë përkohësisht përmbajtje.

 

Shënime dhe Link-e

Kjo faqe interneti përmban referime dhe lidhje (link-e) për faqet e mëtejshme të të tretëve. Këto qëndrojnë jashtë fushës së përgjegjësisë së kantonit Graubünden. Aksesi dhe përdorimi i këtyre faqeve të internetit bëhen mbi rrezikun vetjak të përdoruesit ose përdorueses. Autoriteti i kantonit deklaron shprehimisht se ai nuk ka asnjë influencë mbi krijimin, përmbajtjen dhe ofertat e faqeve të lidhura.

 

Ruajtja e të dhënave

Në rast të aksesit në këtë faqe interneti nuk regjistrohen të dhëna personale. Serveri i internetit regjistron vetëm të dhënat e përdorimit jo personale. Këto përgatiten në këtë mënyrë, që të jenë të dallueshme tendenca, për të përmirësuar përkatësisht ofertën. Të dhënat e përdorimit nuk lidhen me të dhënat personale.
Të dhënat personale, të cilat jepen gjatë marrjes vullnetare të kontaktit (mail, formulari i kontaktit), përdoren vetëm për njoftime mbrapa dhe për përgjigjen e pyetjeve dhe fshihen rregullisht. Ato nuk u jepen as të tretëve, as nuk përdoren në mënyrë tjetër.

 

Të drejtat e autorit

E gjithë përmbajtja e faqes së internetit është e mbrojtur nga e drejta e autorit (të gjitha të drejtat të rezervuara), të gjitha të drejtat e pronësisë qëndrojnë tek autori. Shkarkimi si dhe printimi i përmbajtjeve ose pjesëve të tyre janë parimisht të lejuara. Nëpërmjet kësaj nuk transmetohet megjithatë asnjëfarë e drejte. Pa miratimin e mëparshëm me shkrim të mbartësit të së drejtës së autorit janë të ndaluara riprodhimi, modifikimi dhe përdorimi i mëtejshëm i përmbajtjeve të mbrojtura nga e drejta e autorit të faqe së internetit për qëllime publike ose komerciale.