Chattar in'abitaziun

Chattar in'abitaziun

Co chat jau in'abitaziun?

I vegn recumandà da tschertgar ina nova abitaziun sin pliras vias. Vus augmentais uschia considerablamain Vossas schanzas da chattar in'abitaziun.

 

  • Internet: Abitaziuns libras èn publitgadas sin portals d'immobiglias. Ils criteris per la tschertga sco il lieu, il dumber da chombras u il tschains da locaziun As gidan a chattar abitaziuns adattadas. En l'internet chattais Vus er las adressas d'administraziuns d'immobiglias e da societads per la construcziun d'abitaziuns en Vossa regiun.
  • Administraziuns: Dumandai in formular d'annunzia dad uschè bleras administraziuns d'immobiglias e societads per la construcziun d'abitaziuns sco pussaivel. Suenter che Vus avais inoltrà Vossa annunzia, vali la paina da s'infurmar regularmain. Telefonai u passai sche pussaivel persunalmain sperasvia.
  • Gasettas: Abitaziuns libras èn er publitgadas en gasettas quotidianas, fegls da communicaziun communals u gasettas da quartier. As annunziai uschè baud sco pussaivel l'avantmezdi tar la locatura u tar il locatur. Quai augmenta Vossas schanzas.
  • Inserats gratuits: En centers da cumpra ed en centers communals, en butias da quartier, en restaurants, en scolas u en ospitals datti er tavlas d'inserats. Vus pudais pender si là gratuitamain in inserat u tschertgar abitaziuns.
  • Enconuschentas ed enconuschents: Per bler betg tut las abitaziuns libras vegnan publitgadas. Infurmai perquai Vossas parentas e parents, amias ed amis ubain collegas da lavur che Vus tschertgais ina abitaziun. Vus survegnis uschia eventualmain tips prezius.

 

Co m'annunziel jau per ina nova abitaziun?

Tgi che vul s'annunziar cun success per in'abitaziun, sto sa preparar bain e resguardar intgins puncts impurtants:

 

  • Visitaziun da l'abitaziun: As preschentai punctualmain al termin. Faschai ina impressiun seriusa e simpatica. Quai gida spezialmain en cas da locaturas e da locaturs privats.
  • Formular d'annunzia: Empleni il formular cumplainamain en moda netta e clera.
  • Documents: Ensemen cun il formular d'annunzia stuais Vus inoltrar ulteriurs documents – per exempel la quittanza dals documents deponids (per Svizras e Svizzers), il document da persunas estras, in extract dal register da scussiun (quel survegnis Vus tar l'uffizi da scussiun da Voss lieu da domicil), il rendaquint dal salari u dals daners da dischoccupaziun, la disposiziun da la AI u da la AVS ed ina garanzia en scrit per il tschains da locaziun. Davart ils documents che vegnan pretendids As infurmescha la locatura u il locatur ubain l'administraziun. Inoltrai mo copias, nun ch'i vegnian pretendids expressivamain ils originals, sco per exempel tar l'extract dal register da scussiun.
  • Brev accumpagnanta: Vus augmentais Vossas schanzas, sche Vus agiuntais a Voss documents ina brev persunala. As referi a l'inserat, As preschentai curtamain e motivai, pertge che Vus As interessais spezialmain per l'abitaziun.
  • Persunas da referenza: Inditgai adina sche pussaivel persunas da referenza che mettan Vus en ina buna glisch – per exempel la patruna u il patrun ubain la locatura u il locatur d'enfin ussa.

 

Sche Vus As annunziais tar ina societad per la construcziun d'abitaziuns u tar in'administraziun d'immobiglias en general per in'abitaziun, menziunai en la brev accumpagnanta er la grondezza da l'abitaziun giavischada e l'import maximal dal tschains da locaziun.