Traffic public

Traffic public

Tge purschidas favuraivlas datti en il traffic public?

Il traffic public è fitg bun en Svizra. Cun il tren, cun il bus u cun il tram arrivais Vus quasi dapertut. Er en Vossa vischnanca u en Vossa regiun poi sa pajar da cumprar in abunament (abo) per l'entira rait da traffic, empè da pajar mintga viadi sulet. Dumandai las pussaivladads tar Vossa interpresa da transport.

 

Nizzaivel è er l'abunament da mesa taxa da las VFF (Viafiers federalas svizras). Cun quest abunament survegnis Vus bigliets a mez pretsch per la viafier. Quai vala er per la gronda part da las viafiers privatas, per numerusas telefericas, per ils autos da posta e per bleras lingias da navigaziun. Cun l'abunament da mesa taxa pajais Vus ultra da quai mo ina tariffa reducida per il tram e per il bus en la gronda part da las citads e da las aglomeraziuns.

 

Accumpagnads viagian uffants fin 6 onns gratuitamain en tut ils meds da transport publics. Uffants e giuvenils da 6 fin 16 onns pajan mo il mez pretsch dal viadi. Fitg pratica è la carta per juniors, ella custa 30 francs per onn. Uschia pon uffants viagiar vinavant gratuitamain, dentant mo accumpagnads dals geniturs u da las tattas e dals tats.

 

A las vischnancas stat a disposiziun in tschert dumber da cartas dal di a pretsch reducì per il traffic public. Cun questas cartas pon ins viagiar durant in di entir en tut la Svizra sin tut las raits publicas. Questas cartas dal di èn fitg dumandadas. As annunziai perquai gia baud tar la vischnanca, sche Vus vulais duvrar in tschert di ina tala carta.