Dretgs ed obligaziuns dals geniturs

Dretgs ed obligaziuns dals geniturs

Dretgs ed obligaziuns dals geniturs

Mintga uffant che nascha en Svizra sto vegnir annunzià a l'uffizi da stadi civil dal lieu da naschientscha. Sche Voss uffant vegn sin il mund en in ospital, annunzia per regla la direcziun da l'ospital la naschientscha. Sche l'uffant na nascha betg en in ospital, sto la mamma u il bab legal (q.v.d. l'um ch'è maridà cun la mamma resp. l'um che ha renconuschì u che vegn a renconuscher l'uffant) u ina persuna autorisada dals geniturs annunziar la naschientscha entaifer trais dis. As infurmai tar l'uffizi da stadi civil cumpetent, tge documents ch'èn necessaris per far l'annunzia.

 

Renconuschientscha da l'uffant tras il bab

En cas da pèrs maridads vegn inscrit automaticamain il conjugal sco bab da l'uffant tar l'uffizi da stadi civil. Sch'il conjugal ha dubis d'esser il bab, po el contestar la paternitad davant dretgira.

 

Sche la mamma n'è betg maridada il mument da la naschientscha, sto il bab natiral renconuscher expressivamain l'uffant. Quai po el far avant u suenter la naschientscha tar l'uffizi da stadi civil cumpetent. Sch'il bab refusa da renconuscher ses uffant, po la mamma pretender la renconuschientscha davant dretgira.

 

Sche Vus avais dumondas concernent la renconuschientscha, la naziunalitad ed il num da l'uffant, As pudais Vus drizzar a l'uffizi da stadi civil.