Sustegn d'uffants da scola

Agid en cas da difficultads

Mes uffant na sa senta betg bain en scola u dovra agid en cas da difficultads particularas?

Igl è impurtant che Vus discurrias cun la mussadra u cun la persuna d'instrucziun davart quests problems. Uschia pudais Vus tschertgar ina soluziun cuminaivla. Quai po esser la consultaziun d'in medi d'uffants, d'in psicolog u d'ina pedagoga curativa. Sche Vus na chattais nagina cunvegna cun la mussadra u cun la persuna d'instrucziun, lura discurri cun la manadra u il manader da scola. Er in discurs cun il cussegl da scola (autoritad locala da scola) po gidar.

 

Sche uffants han difficultads particularas, èsi impurtant ch'els survegnian agid. Per differents problems datti sustegn gratuit: Sche l'uffant ha problems da discurrer, po gidar ina persuna spezialisada en logopedia. En cas da problems da leger e da scriver gida ina terapia da legastenia. Ina terapia en psicomotorica gida en cas da problems da sa mover ed ina instrucziun da promoziun integrativa en cas da problems d'emprender.