Sustegn d'uffants da scola

Lezias e pensums

Tgi gida mes uffant cun las lezias ed ils pensums?

La persuna d'instrucziun dat lezias e pensums a las scolaras ed als scolars. A chasa duain ils uffants schliar sezs las lezias ed ils pensums. Ils geniturs pon sustegnair ils uffants cun procurar per bunas cundiziuns generalas. I gida, sche l'uffant fa las lezias ed ils pensums sche pussaivel mintga di a las medemas uras ed al medem lieu, e quai senza vegnir disturbà. Stidai perquai durant quest temp er il radio e la televisiun. Forsa po Voss uffant er far las lezias ed ils pensums ensemen cun ina conscolara u in conscolar. Emprender ensemen cun auters fa per il solit dapli plaschair.

 

Tschertas vischnancas e scolas porschan suenter las uras d'instrucziun in agid assistì per far lezias e pensums. Là po l'uffant far las lezias ed ils pensum sut la surveglianza d'ina persuna d'assistenza. Er uniuns ed organisaziuns realiseschan mintgatant projects d'emprender favuraivels che vegnan tgirads da persunas d'instrucziun scoladas. I dat er purschidas da sustegn privatas.