Differentas culturas

Differentas culturas

Co chatta in uffant sia via tranter differentas culturas?

Cumbain che l'educaziun sa sumeglia en blers secturs – independentamain dal lieu, nua ch'in uffant crescha si – dependa l'educaziun er da circumstanzas socialas, da valurs culturalas u religiusas. Uffants da migrantas e migrants ston chattar a medem temp la via en dus munds culturals: en il mund dals geniturs ed en Svizra. La lingua, las valurs e las reglas da la convivenza èn differentas. Quai po chaschunar conflicts: Tge mund cultural vala ussa atgnamain per mai? Ils uffants èn stratgs vi e nà. Ma els ston emprender da s'orientar en tuts dus munds. Quai è ina gronda prestaziun.

 

Ils geniturs e per exempel la scola pon gidar en quest connex. Els duain sustegnair ils uffants a chattar in equiliber tranter las valurs da la Svizra e las valurs da la famiglia. Per ils geniturs vul quai dir ch'els acceptian las particularitads svizras. Ma quai vul per exempel er dir per la scola ch'ella emprendia d'acceptar il mund cultural dals geniturs immigrads.