Purschidas transitoricas

Purschidas transitoricas

Tge fatsch jau, sche mes uffant na chatta betg ina plazza d'emprendissadi?

Giuvenils che n'han betg chattà ina plazza d'emprendissadi pon trair a niz uschenumnadas purschidas transitoricas. I sa tracta da soluziuns transitoricas che permettan d'augmentar las atgnas schanzas e da surmuntar il temp, fin ch'ins ha chattà ina plazza d'emprendissadi.

 

Exister existan differentas purschidas transitoricas che s'orienteschan tenor ils basegns specifics dals giuvenils: per exempel il 10. onn da scola voluntar, l'onn da preparaziun per la professiun, curs preliminars u praticums.

 

En la purschida transitorica sa preparan ils giuvenils per ina scolaziun professiunala. Els rimnan experientschas professiunalas praticas, megliereschan lur prestaziuns da scola ed emprendan d'enconuscher e d'extender lur fermezzas. Els survegnan plinavant sustegn en la tscherna da professiun u en la tschertga d'ina plazza d'emprendissadi.

 

As infurmai a temp tar la persuna d'instrucziun u tar la cussegliaziun professiunala davart las purschidas. Là vegnis Vus a savair, tge ch'è adattà il meglier per Voss uffant, cura e co ch'ins sto s'annunziar e cun tge custs ch'ins sto far quint. Ins po er inoltrar ina dumonda per ina contribuziun als custs; resguardai en quest connex ils termins.