Cussegliaziun

Cussegliaziun

Nua survegnan mes uffant ed jau agid en cas da problems?

En Svizra exista ina gronda paletta da purschidas da sustegn per geniturs, per famiglias e per uffants. Bleras cussegliaziuns èn gratuitas.

 

Cussegliaziun da geniturs

Geniturs da poppins e d'uffants pitschens pon sa drizzar a la cussegliaziun da geniturs. Là survegnan els sustegn en dumondas da nutriment, da tgira, d'assistenza e d'educaziun. Er sche Voss uffant sbragia savens u è inquiet, survegnis Vus agid. En quest cas pudais Vus consultar in center da cussegliaziun. Las cussegliadras As visitan sin giavisch er a chasa u dattan infurmaziuns al telefon u per e-mail. Infurmaziuns davart la purschida da cussegliaziun en Vossa regiun survegnis Vus tar Vossa vischnanca da domicil.

 

Servetsch psicologic da scola dal chantun Grischun

Las lavureras ed ils lavurers socials da scola ed il servetsch psicologic da scola èn responsabels per las scolas, per ils uffants da scola, per ils giuvenils e per lur famiglias. Els cusseglian en cas da difficultads d'emprender, da singularitads dal cumportament u da dumondas davart la carriera da scola e recumondan mesiras da sustegn.

 

En il chantun Grischun existan posts regiunals a Cuira, Domat, Glion, Landquart, Puschlav, San Murezzan, Scuol, Roveredo, Tavau Plaz e Tusaun. Ulteriuras infurmaziuns e las adressas da contact correspundentas chattais Vus sin la pagina d'internet da l'uffizi per la scola populara ed il sport.

 

Servetschs psichiatrics per uffants e giuvenils dal Grischun

Ils servetschs psichiatrics per uffants e giuvenils dal Grischun (SPUG) porschan ina buna cussegliaziun e terapia en cas da problems psichics e corporals. Il post central è a Cuira. Posts regiunals existan a Glion, Puschlav, Roveredo, Samedan e Tavau.

 

Sin la pagina d'internet chattais Vus infurmaziuns davart la purschida sco er las adressas da contact dal post central e dals posts regiunals.

 

Infurmaziuns pertutgant il clom d'urgenza e la purschida da cussegliaziun 147 per uffants e giuvenils

Il numer d'urgenza 147 da la Pro juventute gida uffants e giuvenils en cas da dumondas, problems ed en situaziuns d'urgenza. Da tuttas uras, di e notg. Sur telefon, SMS, chat, e-mail e webservice.