Viver saun

Cussegliaziun en dumondas da dependenza

Nua poss jau ma laschar cussegliar davart dumondas da dependenza?

Umans pon esser dependents da differentas substanzas: d'alcohol u da cigarettas u da medicaments cunter la dolur u per durmir u da medicaments calmativs. I dat però er ina dependenza dal lavurar, dal mangiar, dal giugar u dal far cumpras. U da drogas illegalas sco cannabis, cocain u heroin.

 

La dependenza e las drogas han effects per il corp e per la psica. Ina dependenza da drogas po esser in problem er per ils proxims conumans. Confamigliars ed amis na realiseschan mintgatant ditg betg la dependenza. E sch'els la realiseschan, na la tematiseschan els savens betg. Perquai èsi impurtant da tschertgar agid professiunal ordaifer la famiglia.

 

Savens na san umans dependents betg sa deliberar sezs da lur dependenza. Tar la cussegliaziun per dumondas da dependenza pon els tschertgar novas soluziuns cuminaivlamain cun persunas spezialisadas. Las persunas pertutgadas ed ils confamigliars survegnan agid ed accumpagnament en questa situaziun difficila.

 

Las cussegliaziuns èn savens gratuitas. Las persunas spezialisadas èn suttamessas a l'obligaziun da discreziun. Las adressas da persunas spezialisadas chattais Vus en il cudesch da telefon. Er la media u il medi da chasa As po recumandar persunas spezialisadas.

 

Contact

Contact

  • Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun

    Grabenstrasse 87000 Cuira081 257 26 54www.soa.gr.ch
  • Post da cussegliaziun da la Crusch blaua dal Grischun

    Alexanderstrasse 427000 Cuira081 252 43 37www.blaueskreuz.gr.ch