Tractament malgist

Tractament malgist

Jau ma sent tractà en moda malgista. Tge poss jau far?

Ponderai precisamain, per tge che Vus n'essas betg cuntenta u cuntent cun Vossa plazza da lavur. Il meglier èsi che Vus fetschias notizias da singuls eveniments ed er da procurar che Vus hajas perditgas (collegas da lavur). Discurri l'emprim cun ina commembra u cun in commember da la cumissiun da persunal, sch'i dat ina cumissiun da persunal en l'interpresa. Eventualmain po er in discurs cun il schef dal persunal gidar a sclerir tschertas chaussas.

 

As laschai adina cussegliar d'ina persuna dal fatg, avant che Vus faschais pass sin atgna iniziativa. Il meglier èsi da dumandar cussegl ad ina cussegliaziun giuridica u ad in'ovra d'agid.

 

Sche Vus essas commembra u commember d'in sindicat, As pudais Vus er infurmar là. I po er esser util da consultar ina mediatura interculturala u in mediatur intercultural. U Vus discurris l'emprim ina giada cun Vossas collegas e Voss collegas. Forsa survegnis Vus sin questa via cussegls che As pon gidar.