Furmaziun supplementara

Furmaziun supplementara

Pertge duai jau far furmaziuns supplementaras?

Er sch'ins è gia creschida u creschì e sch'ins lavura gia u sch'ins ha gia fatg in emprendissadi, pon ins sa furmar supplementarmain. Perquai ch'ins s'interessa per in curs u per in tema. U perquai ch'ins ha discutà quai cun la patruna u il patrun e perquai ch'ella u el sustegna la furmaziun supplementara. I dat purschidas da furmaziun supplementara a temp cumplain u a temp parzial, durant il di u la saira.

 

Cun ina furmaziun supplementara pudais Vus mussar a la patruna u al patrun che Vus As interessais per la lavur e che Vus vulessas emprender vitiers insatge. Uschia dais Vus in signal cler e positiv.

 

Suenter ina furmaziun supplementara pudais Vus forsa surpigliar ina nova incumbensa en il manaschi u Vus survegnis dapli paja. Quai stuais Vus natiralmain discutar cun la patruna u il patrun. En tscherts cas po ina furmaziun supplementara schizunt gidar a chattar ina nova plazza da lavur.

 

Tge stuais Vus resguardar cun tscherner ina furmaziun supplementara?

Ina furmaziun supplementara dovra temp e custa. Perquai stuessas Vus tscherner cun quità il curs. Sche Vus As interessais per in curs, gidi da telefonar al purschider dal curs e da sclerir dumondas avertas. Forsa pudais Vus frequentar ina lecziun d'emprova u visitar in'occurrenza d'infurmaziun. Avant che Vus As decidais per ina furmaziun supplementara, As stuessas Vus respunder las suandantas dumondas:

  • Hai jau il sustegn da mia patruna u da mes patrun? Ma paja ella u el ina part da mia furmaziun supplementara?
  • Quant poss e vi jau pajar per la furmaziun supplementara? Survegn jau stipendis u datti autras pussaivladads per finanziar il curs?
  • Cuntansch jau cun il curs mias finamiras che jau hai pertutgant la furmaziun supplementara?
  • Porscha la scola discurs da cussegliaziun persunals?
  • Poss jau terminar il curs cun in certificat u cun in diplom renconuschì?
  • Sch'il curs prepara per in examen renconuschì: Quantas participantas e quants participants da questa scola han reussì l'examen ils ultims onns?
  • Ston ins er far lezias u pensums per il curs? Hai jau temp avunda ed in lieu quiet per far quai?
  • Poss jau en il mender cas desdir il curs avant il cumenzament? A tge cundiziuns?

Da princip vala: In diplom renconuschì da la confederaziun è ina valur segira. Blers purschiders en la furmaziun da persunas creschidas han survegnì in certificat che demussa la buna qualitad da la scolaziun. Il certificat il pli frequent ha num eduQua.