پیدا کردن آپارتمان

پیدا کردن آپارتمان

پیدا کردن آپارتمان

صفحات جستجوی مسکن اعلان نامه های مسکن را در نشریات اعلانی منطقه تان می توانید پیدا نمائید.در روز نامه ها و در انترنت.آپارتمان ها با کرایه ارزان را گاهی در دیوارهای معلوماتی فروشگاه های های بزرگ بطور مثال در میگروس و کووپ می توان پیدا کرد.

بخاطر علاقمندی برای یک آپارتمان باید قاعدتا یک فورمه تقاضا را خانه پری نمائید.همچنین اسناد مربوط صاحب خانه و یا اسناد تنظیم شده توسط رهنمای معاملات بطور مثال سند ثبت کار و همچنین اجازه نامه اقامت به همراه باشد.

مهم:

  • در اعلان نامه های مسکن می توان اعلان داد.موجر (صاحب خانه) مستأجر (کرایه گیرنده) را انتخاب می کند.
  • شرایط قرارداد بطور مثال موعد خروج از آپارتمان باید توجه گردد.
  • در خانه های کرایی مقررات خانه برای زندگی با همی وجود دارد (بطور مثال آرامش شب هنگام و استفاده به موقع از ماشین کالا شویی)
  • هر خانه کرایی یک مراقبت کننده چوکیدار (خانم یا آقا) دارد که مقررات و پاکیزگی داخل و خارج عمارت را نظارت می نماید.
  • هر فامیل باید برای استفاده از رادیو و تلویزیون پیسه پیردازد. صورتحساب مستقیماً از مرکز دریافت مالی از طرف رادیو و تلویزیون سوئیس (SERAFE) ، روانه می گردد.