بیمهٔ خصوصی شخص ثالث

بیمهٔ خصوصی شخص ثالث

آیا به یک بیمهٔ خصوصی شخص ثالث احتیاج دارم؟

چنانچه شما به فرد دیگری صدمه بزنید، امکان دارد با صرفِ کل دارایی¬تان مسئول جبران آن شوید. از همینرو مهم است که افراد و یا خانواده¬ها یک بیمهٔ خصوصی داشته باشند، چرا که این بیمه¬ها هزینه¬های صدمات را متقبل می¬شوند. اغلب، صاحب خانه¬ها و مدیریت خانه¬ها، تقاضای یک قرارداد بیمهٔ خصوصی شخص ثالث را می-کنند.

 

در سوئیس شمار زیادی شرکت¬های بیمه وجود دارند که چنین بیمه¬هایی را ارائه می-دهند. خدمات و حق عضویت در این بیمه¬ها بسیار مختلف است، از همینرو یک مقایسه ارزشش را دارد.