نظام خانه

نظام خانه

به عنوان مستأجر، مخصوصاْ به چیزهایی باید توجه کنم؟

برای یک همزیستی مسالمت آمیز در یک خانهٔ چند آپارتمانی، مهم است که ساکنان مراعات یکدیگر را بکنند. برای این منظور تا اندازه¬ای مقررات لازم است که همه باید آنها را رعایت کنند. این مقررات در نظامنامهٔ خانه مفصل تشریح شده¬اند. در زیر چند نکتهٔ مهم در این رابطه ذکر می¬شود:

  • آرامش و خواب شبانه: معمولاْ از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح طول می¬کشد، استراحت نیمروز و ظهر از ساعت ۱۲ تا ۱۳ ادامه دارد. دراین زمان¬ها، تلویزیون و دستگاه موزیک در حدی که فقط در چاردیواری خانه شنیده شود، باید پایین باشد و نباید نیز در این مواقع، فعالیت¬های پر سر و صدا انجام داد. حتی در روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل نیز باید از سروصدا پرهیز کرد. اگر کسی دوستانش را برای برگزاری یک جشن دعوت می¬کند، بهتر است که از قبل به همسایگانش اطلاع دهد.
  • مکان¬ها و میدان¬های مورد استفادهٔ مشترک: ورودی خانه، راه پله¬ها، انبارها، رختشویی و غیره در اختیار همهٔ مستأجران قرار دارد. این جاهای مورد استفادهٔ عمومی را با وسایل و چیزهای خود جا به جا نکنید و همچنین تمیزی و تمیزی را مورد توجه قرار دهید.
  • رختشویی: مقررات استفاده از رختشویی را دقیقاٌ مورد توجه قرار بدهید و پس از شتشو، تمیزی را رعایت کنید. از این طریق، جلوی درگیری¬ها را گرفته و نیز، سهم خود را برای یک فضای دوستانه در خانه، ادا کرده¬اید.
  • سگرت کشیدن: در بسیاری از خانه¬ها، سگرت کشیدن در راه¬ پله¬ها و در مکان¬های مورد استفادهٔ عموم و یا در آسانسور ممنوع می¬باشند. همچنین خانه¬هایی وجود دارند که فقط به کسانی اجاره داده می¬شوند که سگرتی نباشند.
  • سؤال¬ها: اگر پرسش¬هایی دارید، بهترین راه این است که به سرپرست،مدیریت خانه و یا به صاحب خانه مراجعه کنید.