معرفی جهت اعلام و واگذاری خانه

معرفی جهت اعلام و واگذاری خانه

بعد از کوچ کشی، کجا باید معرفی و واگذاری خانه را اعلام کنم؟

اگر شما در همان منطقه کوچ کشی می¬کنید، کافی است که تغییر آدرس را به اطلاع ادارهٔ مسئول ساکنان برسانید. اما چنانچه شما به یک منطقهٔ دیگر کوچ کشیمی¬کنید، در قاعده باید در مهلتی ۱۴ روزه، به منطقه مسکونی قدیمی اعلام کنید که خانه را واگذار کرده¬اید و خود را به منطقه مسکونی جدید، معرفی کنید. در اغلب منطقه¬ها شما باید شخصاْ به ادارهٔ مسئول ساکنان مراجعه کیند. توجه داشته باشید که مدارک زیر را همراه خود ببرید:

  • پاسپورت معتبر و یا کارت اقامت معتبر
  • کارت اقامت خارجی، چنانچه آنرا داشته باشید، در غیر این صورت، عکس مخصوص پاسپورت کافی است.
  • کارت اقامت منطقهٔ مسکونی، فردی و یا برای زوج¬ها (منطقهٔ مسکونی قدیمی شما، کارت اقامت منطقه¬ای را به شما پس خواهد داد. شما می¬توانید درخواست یک کارت جدید شناسایی منطقهٔ مسکونی را از منطقهٔ مسکونی خود بکنید.)
  • کارت خانوادگی، چنانچه فرزندانی دارید (کپی)
  • کارت بیمه از یک بیمهٔ صحت سوئیسی

طبقِ توافق نامهٔ نقل ¬مکان و جا به جایی آزادِ افراد همان مقرراتی که برای سوئیسی¬ها اعمال می¬شوند، برای شهروندان اتحادیهٔ اروپا و شهروندان عضو سازمان تجارت آزاد اروپایی اِ- او / اِ- اِف- تِ- آ نیز، اعمال خواهند شد. مهاجرانی که از یک کشور ثالث می¬آیند و دارای اجازهٔ اقامت هستند، باید معلومات لازم را از ادارهٔ ساکنان منطقهٔ مسکونی خود کسب کنند که چه اقدامات دیگری را در صورت کوچ کشی باید انجام بدهند. این مسئله، به ویژه در هنگام تغییر ولایت مهم است، چرا که برای اقامت در یک ولایت دیگر، معولاْ باید یک اجازه اقامت جدید، گرفت.