سکونت

سکونت

اینکه شما چه رقم یک آپارتمان پیدا کنید، در صورت کوچ کردن کجا باید کجا باید خود را معرفی کنید، چرا ارزشمند است که قراردادی برای بیمهٔ شخص ثالث منعقد کنید و چه چیزهایی در نظامنامهٔ یک خانه، مقرر شده¬اند – اینها و خیلی بیشتر از این‌ها را در پرسش و پاسخ¬های مربوط به موضوع «سکونت» پیدا خواهید کرد.