وسایط  نقلیه عمومی

وسایط نقلیه عمومی

چه بلیط¬های ارزانی برای وسایط نقلیهٔ عمومی وجود دارند؟

در رابطه استفاده ارزان از وسایل نقلیه عمومی عضویت (RhB) و ار ها بی (SBB) اس بی بی اشتراک ( Monatsabo ،) عضویت عمومی ( GA ،) نیم قیمت ( Halbtax می دهد.بطور مثال کارت خردسالان). سفراطفال همراه تا سن شش سالگی مجانی ( Seven25-Abo ماهانه)،صفه است.معلومات بیشتر را از غرفه های ایستگاه ریل و یا ازینجا می توانید بدست آورید:

تعداد معینی بلیط روزانهٔ ارزان قیمت جهت استفاده از وسایط نقلیهٔ عمومی در اختیار السوالی قرار دارد. با این بلیط می¬توان به مدت یک روز تمام، در همهٔ سوئیس از همهٔ شبکه¬های عمومی برای مسافرت استفاده کرد. این بلیط¬های روزانه، خیلی محبوب هستند. از همینرو، خیلی زود خود را به ناحیه معرفی کنید، اگر که می¬خواهید در یک روز مشخص، از چنین بلیطی استفاده کنید.