بایسکل رانی

بایسکل رانی

به چه چیزی باید توجه کنم، اگر که با بایسکل در راه هستم؟

برای اینکه در سرکها بایسکل رانی کنید، نیازی به امتحان و همچنین نیازی به یک مجوزمخصوص نداریم. با این وجود، مقررات عبور و مروری وجود دارند که بایسکل سواران نیز باید مؤکداْ آنها را بدانند.

 

امنیت رفت وآمد سرکی حتی برای بایسکل سواران، موضوع مهمی به شمار می¬آید. توجه کنید که بایسکلٔ شما همیشه در یک وضعیت قابل استفاده برای راندن، قرار داشته باشد برکهای خوب تنظیم شده، چراغ جلو و نور عقب، تایرهای به اندازهٔ کافی باد شده و غیره. و درصورت امکان از کلاه استفاده کنید که از سرتان به هنگام زمین خوردن، حمایت کند.