لیسانس درایوی خارجی

لیسانس درایوی خارجی

آیا لیسانس درایوری خارجی من در سوئیس اعتبار دارد؟

با یک لیسانس درایوری خارجی، حداکثر می¬توانید ۱۲ ماه تمام، رانندگی کنید. از همینرو، هر چه زودتر اقدام کنید که لیسانس درایوری سوئیس را بگیرید. این، می¬تواند تحت شرایط خاصی مهم باشد، مثلاْ اگر برای محل کاری، درخواست داده باشید.

تماس

  • Strassenverkehrsamt des Kantons Graubünden

    اداره ترافیک جاده های کانتونRingstrasse 27001 Chur081 257 80 00www.stva.gr.ch