رفت وآمد با وسایط نقلیه

ترانسپورت با وسایط نقلیه

اینکه شما تا چه مدت، اجازه دارید با یک لیسانس درایوری رانندگی خارجی در سوئیس رانندگی کنید، چه رقم می¬توانید یک لیسانس درایوریٔ رانندگی سوئیسی را به دست بیاورید، از کجا می¬توانید یک تیکت روزانهٔ ارزان برای ترن پیدا می کنید، به چه چیزهایی باید توجه داشته باشید، وقتی که با بایسیکلت در راه هستید – این و خیلی بیشتر از این را در پرسش و پاسخ¬های مربوط به موضوع «ترانسپورت با وسایط نقلیه» پیدا خواهید کرد.