سوئیس

زبان¬ها

زبان¬ها

یکی از نشانه¬های سوئیس، چند زبانه بودن آن است. رسماْ چهار زبان کشوری و اداری وجود دارند: زبان آلمانی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی و زبان رومانیایی. هر کسی که در سوئیس رشد کرده باشد، در مدرسه دو زبان از این زبان¬ها را می¬آموزد. اما اغلب در زندگی روزمره، خود زبان مادری، مورد استفاده قرار می¬گیرد. گروه¬های زبانی، وزن‌های مختلفی دارند:

 

  • ۶٢ درصد نفوس، به زبان آلمانی به عنوان زبان اصلی، صحبت می¬کنند،
  • ۲٣ درصد، به زبان فرانسوی صحبت می¬کنند،
  • ۸ درصد، ایتالیایی صحبت می¬کنند (مهاجرانی هم که در سوئیس زندگی می¬کنند، مشمول این آمار هستند)،
  • ۰.۵ درصد، به زبان رومانیایی صحبت می¬کنند.

 

افزون بر این، نفوس غیر سوئیسی نیز، سهمی در رنگارنگی زبانی دارند: ٢٥درصد، به زبان اصلی دیگر، به زبانی غیر از چهار زبان رسمی کشور سوئیس، صحبت می¬کنند. ١٦ درصدِ کل نفوس، به بیشتر از یک زبان اصلی، صحبت می¬کنند. (منبع: ادارهٔ فدرال آمار، وضعیت در سال ۲۰۱٩)