سیاست

حق مشارکت در تصمیم گیری

خارجیان چه حقوقی برای مشارکت در تصمیم گیری دارند؟

بیشتر ابزار مشارکت سیاسی در سوئیس، حقوق شهروندی را ضروری می¬سازند؛ بنابراین، این حقوق برای سوئیسی¬ها محفوظ هستند. اما، برخی از ولایت¬ها، تا کنون حق انتخابات ـ و حق رأی گیری را برای خارجیان در نواحی- و یا در سطح ولایتی به اجرا گذاشته¬اند. مناطق متعلق به این ولایت¬ها، باری این اختیار را دارند که این حقوق را برای خارجیان ساکن در آنجاها تضمین کنند و یا نکنند.

 

این حقوق در ولایت¬های نوینبورگ و یورا در سطح محلی و ولایتی به رسمیت شناخته می¬شوند و در ولایت¬های فرایبورگ، ژنو و وات فقط در سطح محلی به رسمیت شناخته می¬شوند. همچنین نواحی و ولایت¬های آپنتسل، بازل - اشتات و گرابوندن می¬توانند حق رأی خارجیان را در سطح مسایل محلی به مورد اجرا بگذارند. (وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱۸)

 

دربرخی از نواحی ولایت گرابوندن، حق رأی خارجیان در سطوح ناحیه¬ای وجود دارد. در این باره از محل مسکونی خود کسب اطلاع کنید.

 

برای خارجیان امکان¬های دیگری جهتِ فعالیت سیاسی وجود دارد. آنان این حق را دارند که دادخواست¬هایی به راه بیندازند و یا آنها را امضا کنند. افزون بر این، در یک بخش بزرگِ مجمع¬های عمومی- حقوقی کلیسای سوئیس، حق رأی خارجیان به رسمیت شناخته می¬شود. همچنین تقریباْ همه جا این امکان وجود دارد که در کمیسون¬ها، انجمن¬های مربوط به علایق مشترک و در انجمن¬ها فعالیت داشت. از این طریق می¬توان در سطوح محلی، به طور نمونه در محله و یا در ناحیه، بعضی مسایل را به اجرا درآورد.