برنامه‌های ادغام

برنامه‌های ادغام

دیگر چه برنامه‌های ادغام وجود دارند؟

در برخی از منطقه‌ها، مناسبت‌های خوشامدگویی و یا برنامه‌های معلوماتی برای ساکنانی برگزار می‌شوند، که جدیداْ ساکن آن مناطق شده‌اند. آنان شخصاٌ دعوت می‌شوند. نمایندگان اداره‌های دولتی در این مناسبت‌ها به معرفی منطقه‌ها و مؤسسات وابسته به این مناطق می‌پردازند. این، موقعیت خوبی به وجود می‌آورد که تماس‌های جدیدی برقرار کرد و معلومات مهمی دربارهٔ زندگی در منطقهٔ مسکونی خود به دست آورد.

در ولایت Graubünden ، شمار زیادی برنامهٔ مربوط به تعلیم زبانی، تربیتی- و ادغام وجود دارند. معلومات بیشتر را می‌توانید از منطقهٔ خود و یا از پلاتفرم معلومات: www.integration.gr.ch کسب کنید.