سیستم تعلیم زبان fide

سیستم تعلیم زبان fide

سیستم تعلیم زبان fide

برای اینکه از ادغام زبانی کسانی که با زبانی دیگر گپ می زنند و به سوئیس مهاجرت کرده‌اند، حمایت شود، دولت فدرال سیستم تعلیم زبانی را با عنوان fide راه‌اندازی کرد. این سیستم تعلیمی زبان، بر أساس زندگی روزمرهٔ سوئیس بنا گردیده و بر نیازهای ارتباط گیری مهاجران استوار شده است. کورس‌های زبانی که مطابق با الزامات کیفی طرح کیفیتی fide می باشند، با یک برچسب مناسب اعطا می شوند. همچنین مدل‌های کورس‌های تعلیم زبانی که بر أساس موضوع ارائه می‌شوند، وجود دارند که هم جهت با اصول- fide می‌باشند.

معلومات بیشتر دربارهٔ سیستم تعلیمی زبان، fide را و نیز برنامه‌های کورس‌های زبانی در Graubünden را می‌توان از مراکز ولایتی مرکز معلوماتی ادغام، به دست آورد.

معلومات مربوط به مدرک زبان fide و تست زبان را می‌توانید در گزینهٔ مدرک زبان پیدا کنید.

پیوندهای اینترنتی