زبان و مسئلهٔ ادغام

زبان و مسئلهٔ ادغام

اینکه شما چه رقم می¬توانید زبان محلی را بیاموزید، چه برنامه¬هایی را در مرکز معلومات رسانی ولایت، مربوط به ادغام پیدا می¬کنید، چه برنامه¬هایی برای ادغام در ولایت وجود دارند و یک قرارداد ادغام چیست – پاسخ به این پرسش¬ها و پرسش¬های دیگر را در گزینهٔ «زبان و مسئلهٔ ادغام» کسب خواهید کرد.