معلومات حقوقی

معلومات حقوقی

معلومات حقوقی

مراکز معلومات حقوقی کانون وکلای گرابوندن

در محلات مختلف کانتون گراوبوندن افراد متخصص اتحادیه وکیلان دعوا معلومات حقوقی را در مقابل 10 فرانک سویسی ارائه می دارند. اینکه کجا و کی می توانید این مشوره ها را حاصل نمائید را از اعلان نامه و روزنامه ها و یا ازینجا می توانید بدست اورید.

www.grav.ch

 

 

پیوندهای اینترنتی

جستجوی وکیل

برای اینکه وکیلی در منطقهٔ خود پیدا کنید، بهترین راه این است که به دفترچهٔ تلفن تحت عنوان „Rechtsanwalt“ و یا تحت عنوان „Advokaturbüro“ مراجعه کنید.