اشتک

طفل و کار

وقتی سر کار می¬روم، چه کسی از طفلم مراقبت می¬کند؟

طفلها شیرخواره و طفلها نو پا، به مراقبت و پرستاری نیاز دارند. برای اینکه طفلها خوب رشد کنند، می¬خواهند هم که چند جانبه ترغیب و تشویق شوند و مورد حمایت قرار بگیرند. همیشه چنین نیست که یک نفر از فامیل، بتواند این مسئولیت مهم را به عهده بگیرد.

 

در بسیاری از منطقه¬ها، برای طفلها تا چهار ساله، مهدهای طفل و یا مراکز مراقبت از اشتکها وجود دارند. در آنجا این خردسالان از سوی افراد حرفه¬ای و متخصص، مراقبت و حمایت می¬شوند. در اساس، والدین می¬توانند انتخاب کنند که طفلشان هر روز، فقط در روزهای مشخصی و یا نیمه روزه به مهد طفل آورده شوند.

 

این امکان هم وجود دارد که بگذارید طفل از سوی یک مادر روزانه و یا یک فامیلٔ روزانه مورد مراقبت قرار بگیرد. مادرهای روزانه، زنانی هستند که تمام روز و یا نیمه روز و یا به صورت ساعتی از طفلتان مراقبت می¬کنند. معلومات بیشتر را می¬توانید از مرکز تخصصی مراقبت¬های تکمیلی فامیل famur für Familien in Graubünden دست بیاورید.

تماس

  • Fachstelle für familienergänzende Kinderbetreuung famur – für Familien in Graubünden

    برای خانواده ها در GraubündenReichsgasse 257000 Chur081 300 11 40www.famur.ch