طفلها و نوجوانان

طفلها و نوجوانان

اینکه شما چه رقم می¬توانید به اولاد در آموختن زبان محلی کمک بکنید، از کجا جاهای نگهداری از طفل را پیدا کنید، ساختار مدرسه در Graubünden چه رقم است، چه کسی می¬تواند در انتخاب شغل کمک کند و لیسه چیست - همهٔ اینها و بیشتر از اینها را در پرسش و پاسخ¬های مربوط به موضوع «طفلها و جوانان» پیدا خواهید کرد.