بیمار بودن

چه موقعی باید به شفاخانه بروم؟

Wann muss ich ins Spital gehen?

انسان معمولاْ از سوی داکتر معالج به شفاخانه ارجاع داده می¬شود. دلایل این ارجاع می¬تواند، معاینه، یک عملیات و یا مداوا باشد. شما در هنگام ورود به شفاخانه، باید کارت بیمهٔ داکتری خود را نشان بدهید. شما، چند روز پیش از ورود به شفاخانه، همهٔ معلومات لازم را از طرف شفاخانه و از طریق پست دریافت می¬کنید: مثلاْ اینکه شما چه چیزهایی را باید همراه بیاورید و یا اینکه چه رقم خود را می-توانید آماده کنید. پایه¬بیمهٔ بیمه¬های داکتری، تنها برای معالجه در بخش عمومی شفاخانه هزینه را متقبل می¬شود. بیمه¬های داکتری، همچنین بیمه¬های تکمیلی گرانقیمت داکتری را برای معالجهٔ خصوصی و نیمه خصوصی، عرضه می¬دارند. با یک بیمهٔ تکمیلی نیمه خصوصی، شما از این حق برخوردارید که در یک اتاق دو تخته، معالجه شوید. با یک بیمهٔ تکمیلی خصوصی، شما از این حق برخوردارید که در یک اتاق یک تخته، معالجه شوید.

 

أنواع مختلف شفاخانه وجود دارند. در گرابوندن چندین شفاخانه عمومی وجود دارد. اگر شما به کلنیک مخصوص نیاز نداشته باشید، در وحلهٔ اول داکتر شما، شما را به این شفاخانه¬ها ارجاع می¬دهد.