صحتمندی

صحتمندی

اینکه چه رقم می¬توانید یک داکتور فامیل پیدا کنید، چه برنامه¬های صحتمندی برای طفلها وجود دارند، در وضعیت¬های عاجل چه باید کرد، از کجا می¬توانید معلومات لازم را دربارهٔ حاملگی و زایمان کسب کنید و بیمه¬های صحت در سوئیس چه رقم تنظیم شده¬اند – در این موارد و موارد دیگر، در گزینهٔ مربوط به صحتمندی، پاسخ¬های ارزنده¬ای پیدا خواهید کرد.