وضعیت عاجل

وضعیت عاجل

وضعیت عاجل چیست و آنگاه چه باید کرد؟

وضعیت عاجل، وضعیتی است که خطر جانی دارد. در بیشتر شفاخانه¬های عمومی، یک بخش وضعیت-های عاجل وجود دارد که ۲۴ ساعته باز است. اما این بخش، تنها برای موارد بسیار سخت، پیش بینی شده است.

اگر یک نفر در نزدیکی شما دچار وضعیت عاجل شده است (مثلا در یک تصادم)، بسیار مهم است که کمک¬های اولیه را انجام بدهید. در این موارد، باید عملکردهای جسمی که برای زنده ماندن مهم هستند، مانند هشیاری، تنفس و گردش خون تأمین شوند. اینکه دقیقاْ چه باید کرد، می¬توان در یک دوره، آموخت.

 

شماره های عاجل در سویس 24 ساعت آماده

 

 • شماره های عاجل (پولیس،اطفائیه ،خدمت عاجل صحی): 112
 • پ وا ی س: 117
 • اطفائیه: 118
 • خدم ت ع ا ج ل ص ح ی: 144
 • REGA Rettungshelikopter (هلی کوپترنجات): 1414
 • Toxikologisches Informationszentrum (مرک ز م ع ل و م ا ت ی م س م و م ش د گ ا ن): 145
 • خدمات تلفونی برای اطفال و جوانان: 147

قواعد برخورد با یک حادثه

 • آرامش تان را حفظ کنید.
 • موقعیت تان را زیر نظر بگیرید.
 • چه اتفاق افتاد؟
 • چه صدمه یی زد؟
 • خطر را شناسایی کنید.
 • خود را،صدمه دیدگان را و سایر کسان دخیل را به جای امن برسانید.
 • نجات دهندگان را با خبر سازید ( 114 یا 112)
 • کمک های عاجل را انجام دهید.

کمک های فوری طبی شماره های عاجل 114 یا 112

تلفون شما از طرف یک رهنمای نوکریوال متخصص دریافت می گردد.بعد از هر تماس کمک های سازمان های کمکی عاجل بصورت فوری )خدمات نجات،خدمات صحی،هلی کوپتر نجات،پولیس و یا اطفائیه( با خبر می شود.

 

یا 112 می تواند شماره های تلفون عمومی،شبکه تلفون ساکن و شماره تلفون 114 از طریق تلفون موبایل بصورت مجانی و بدون شماره کود منطقوی گرفته شود.

 

معلومات آتی برای تماس برقرار کردن با مرکزتلفونی عاجل، مهم اند.

 

 • نام و شماره تلفون شما در بازپرسی تلفونی همیشگی
 • یک توضیح مختصر ازینکه چه واقع شده است.
 • معلومات دقیق در رابطه محل حادثه محل،سرک)جاده(،شماره منزل
 • چند نفر صدمه دیده و مریض وجود دارند.
 • وضع صدمه دیدگان: آیا به هوش هستند؟ نفس می کشند؟
 • چه زمانی این واقعه اتفاق افتاد؟

وقتی اداره کننده نوکریوال تصدیق نمود ،صحبت را قطع نمائید تا او اقدامات لازم را تنظیم نماید.