موارد عاجل و برنامه¬های مشاورتی

موارد عاجل و برنامه¬های مشاورتی

اینکه در وضعیت عاجل چه باید کرد، چه شماره تلفن¬هایی در سوئیس برای موقعیت¬های عاجل وجود دارند، تلفن مشورتی برای طفلهای که دچار وضعیت عاجل شده¬اند، چیست، کجا مراکز تخصصی مشاوره را پیدا می¬کنید و برای کسب معلومات حقوقی به کجا می¬توانید مراجعه کنید – پاسخ به اینها و به پرسش¬های دیگر را می¬توانید در گزینهٔ «موارد عاجل و برنامه¬های مشاورتی» کسب کنید.